Drukuj Poleć znajomemu Tagi 7

Sylwetka absolwenta kierunku : Filologia

Sylwetka absolwenta kierunku  : Filologia

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku filologia trwają 6 semestrów w wymiarze 2000 godzin (bez praktyk zawodowych) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Kształceniu są przypisane 180 punkty ECTS. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć uzupełniające studia magisterskie lub rozpocząć pracę.

Kierunek filologia prowadzony jest w ramach specjalności: filologia angielskafilologia germańska.

Filologia angielska, nauczycielska, to specjalność studiów, w której obszarze mieści się  zarówno wiedza na temat historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznych, rozwijanie praktycznych umiejętności językowych, jak i wiedza na temat etyki, prawa oraz szeroko pojętych przedmiotów z zakresu kształcenia nauczycielskiego. Studia licencjackie w specjalności filologia angielska mają za zadanie wykształcić absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyli nadać kompetencje zbliżone do stopnia użycia języka przez jego rodzimych użytkowników. Stąd, absolwent powinien umieć gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje w języku angielskim.

Ponadto, absolwent powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy nauczyciela, a więc: powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, znać nowoczesne metody nauczania – uczenia się, znać podstawy programowe i programy nauczania i umieć je interpretować, potrafić nawiązywać właściwy kontakt z uczniami i ich rodzicami, a także musi umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Zdobyta teoria, wzmocniona praktykami zawodowymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje w toku studiów, ale uświadomi potrzebę nieustannego poszerzania własnych kompetencji, także po ich zakończeniu. Jednocześnie, absolwent powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a także powinien umieć uczestniczyć w pracy zespołowej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w toku kształcenia praktycznego pozwolą absolwentowi podjąć pracę w szkołach podstawowych jako nauczyciela języka angielskiego, ale również umożliwią podjęcie pracy w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach, organizacjach turystycznych oraz czasopismach i mediach elektronicznych, a także wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje filologia w zakresie języka obcego

   Absolwent specjalności  filologia  germańska posiada wiedzę o języku, literaturze, kulturze, przekładzie z zakresu języka niemieckiego oraz umiejętności wykorzystania jej       w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością  języka niemieckiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu filologa. Powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy      o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta teoria, wzmocniona praktykami zawodowymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje w toku studiów, ale uświadomi potrzebę nieustannego poszerzania własnych kompetencji, także po ich zakończeniu.

Wiedza nabyta w toku kształcenia ogólnoakademickiego, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwoli absolwentom podjąć pracę w biurach tłumaczy przysięgłych, placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach, organizacjach turystycznych oraz czasopismach i mediach elektronicznych, a także wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje filologia w zakresie języka obcego.

Studia licencjackie na kierunku filologia mają za zadanie wykształcić absolwenta, który zna dodatkowo drugi język obcy, oprócz wiodącego na danej filologii, na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kształcenie odbywa się w oparciu o najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Absolwent będzie miał możliwość skorzystania z  nowoczesnej oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych sal oraz sprzętu multimedialnego zwłaszcza w odniesieniu do zajęć z tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych oraz bogatego księgozbioru Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, systematycznie poszerzanego o najnowsze pozycje książkowe i szerokie spektrum czasopism w językach obcych).

W toku kształcenia studenci poznają wagę współpracy z otoczeniem dydaktyczno-naukowym, społecznym i gospodarczym (poprzez uczestnictwo w imprezach, na które zapraszani będą przedstawiciele tych środowisk) dla przyszłych kompetencji zawodowych. Studia w uczelni dają możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach wybitnych krajowych i zagranicznych przedstawicieli środowiska naukowego, co pozwala skonfrontować wiedzę z aktualnymi badaniami. Studenci mogą także realizować się w kołach naukowych i zainteresowań.