Drukuj Poleć znajomemu Tagi 7

Sylwetka absolwenta kierunku: Pedagogika

 

pedagogika

Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze 1815 godzin (bez praktyk zawodowych) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.   Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze 1233 godzin (bez praktyk zawodowych) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.                            

Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, kształcenia i opieki oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia  oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymianie ich jednostkowych i społecznych konsekwencji.Absolwent dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumowania rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki oraz nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Asolwent studiów pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej I stopnia posiada przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz instytucjach wsparcia, takich jak:

·  placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze),

·   placówki typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze,)

·   placówki typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne – OHP),

·   placówki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (ośrodki szkolno – wychowawcze),

·   placówki typu resocjalizacyjnego (młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze),

·   placówki szkolne (świetlice, zespół zajęć pozalekcyjnych),

·   instytucje wsparcia (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, PCPR),

·   placówki opieki nad ludźmi dorosłymi (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego),

·   placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Absolwent pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej studiów I stopnia posiada przygotowanie nauczycielskie (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
w szkołach i przedszkolach oraz w placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Uzyskany tytuł zawodowy pozwala podjąć naukę na studiach II stopnia
oraz poodnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Sylwetka absolwenta kierunku pedagogika jest zgodna ze Strategią Rozwoju  Uczelni i jej misją, w którą wpisuje się Strategia rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Kształcenie studentów odbywa się w oparciu o  wiedzę i najnowsze badania naukowe w obszarze nauk społecznych i humanistycznych a także współpracę ze środowiskiem lokalnym.  Absolwent będzie miał możliwość skorzystania z bogatej i nowoczesnej oferty kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie studiów podyplomowych , kursów specjalistycznych jak i w formie wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki . Ponadto będzie mógł skorzystać z dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. bogatego księgozbioru  Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, nowoczesnych obiektów sportowych ,sal wyposażonych w środki audiowizualne, komputery).Uwzględniono szczególne potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej (m. in. sale wykładowe z pętlą indukcyjną, czytniki dla osób niedowidzących). Istotna rolę pełni współpraca z otoczeniem społecznym , czego wyrazem będą m.in. obowiązkowe praktyki zawodowe, udział w projektach lokalnych (m.in. Uniwersytet Dziecięcy).

Studiujący będą mogli poszerzać i wzmacniać kontakty z krajowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi w ramach Programu ERASMUS.  Swoje zamiłowania , indywidualne uzdolnienia będą mogli realizować w kołach naukowych i zainteresowań a także działalności samorządu studenckiego .