Dane osobowe w procesie rekrutacji

I.

 1. Podanie danych osobowych przez kandydata na studia jest warunkiem uczestnictwa
  w procesie rekrutacji. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – kandydat nie jest zobowiązany do ich podania, jednak niepodanie uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych
  w Jeleniej Górze ul: Lwówecka 18 , 58 – 506 Jelenia Góra tel.: 75 64 53 300
  email: rektorat@kpswjg.pl
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych pełni Jerzy Szelinger. Dane kontaktowe: tel.: 75 64 53 321, e-mail:Jerzy.Szelinger@kpswjg.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. W przypadku przyjęcia na studia, dane słuchacza przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych.
 2. W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe studenta będą przetwarzane dla celów świadczenia usług edukacyjnych przez cały okres świadczenia tych usług, oraz przez okres 50 lat dla celów archiwalnych – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów. Dane przetwarzane będą przez pracowników uczelni lub przez osoby zatrudnione przez KANS na podstawie umów cywilno – prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 3. Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych. Kandydat ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
 4. W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych).

II.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul: Lwóweckiej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na pierwszy rok studiów, dla potrzeb dokumentowania całego przebiegu studiów.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w rozdziale I niniejszego oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

design by : LEMONPIXEL.pl