Praca dyplomowa

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10.05.2021 r.
w sprawie: procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademcikim 2020/2021

Ważne!

1. Do dnia 10 czerwca 2021 r. promotor ma obowiązek przesłać do dziekanatu Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pracę dyplomową studenta Wydziału w wersji elektronicznej (PDF oraz DOC lub DOCX) wraz z podpisanym elektronicznie lub własnoręcznie oświadczeniem autora pracy oraz promotora (patrz poniżej - dokumenty do pobrania) Uwaga! pliki należy zapisać według wzoru: kierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np.Dziks_Kowalski Jan_Techniki negocjacyjne w medich społecznościowych).

2.
W dniu egzaminu dyplomowego student ma obowiązek przedłożyć komisji egzaminacyjnej: 1 egz. pracy dyplomowej w wersji papierowej, w miękkiej oprawie koloru grafitowego, druk dwustronny wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem autora pracy oraz promotora (promotor złoży podpis na egzaminie dyplomowym, które ma być integralną, ostatnią stroną pracy dyplomowej) oraz elektroniczną wersję pracy dyplomowej na płycie CD. Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX. . Uwaga! pliki należy zapisać według wzoru: kierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np.Dziks_Kowalski Jan_Techniki negocjacyjne w medich społecznościowych)Płytę należy opisać wg wzoru (patrz poniżej-dokumenty do pobrania) i złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy.

3. Podpisane elektronicznie lub własnoręcznie oświadczenie zgody na procedurę antyplagiatową (patrz poniżej - dokumenty do pobrania) student ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną do pracownika dziekanatu Wydziału (marta.szczodrowska@kpswjg.pl) do dnia 10 czerwca 2021 r.

4.
Student, który nie przedłoży pracy dyplomowej w terminie, może złożyć do Dziekana Wydziału swój pisemny wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 30.09.2021 r. Wniosek winien być przesłany drogą elektroniczną do dziekanatu Wydziału najpóźniej do dnia 15.06.2021 r.

Zasady dyplomowania - Zarządzenie Rektora nr 47/2018 z dnia 17.12.2018 r.
Zasady dyplomowania - Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 47/2018 z dnia 17.12.2018

Uchwała nr 1/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowej struktury pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Uchwała nr 2/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowych wymagań edytorskich pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 2/2019 z dnia 25.02.2019 r.


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową

 
design by : LEMONPIXEL.pl