Praktyki

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki
 Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022): 3 semestr, 4 semestr, 5 semestr, 6 semestr
FA (JB): 5 semestr, 6 semestr

2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie, po złożeniu w dziekanacie zaświadczenia oraz  harmonogramu.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

FA. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nauczycielskich)
FA i FG. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nienauczycielskich/ obszar biznesowy)

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):
FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022): część 1/(1.N)-semestr 3, część 2/(B)-semestr 4, część 3(2.N)- semestr 5, część 4(3.N)- semestr 6
FA (JB) :  część 1- semestr 5; część 2- semestr 6


PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, studenci filologii angielskiej nauczycielskiej oraz filologii angielskiej z językiem biznesu do dziennika praktyk dołączają:

FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022):
po 1. części praktyki nauczycielskiej (sem. 3) - 3. arkusze obserwacji, 1. konspekt przeprowadzonych samodzielnie zajęć wychowawczych,
po praktyce nienauczycielskiej/ biznesowej (sem. 4) - 1. analiza SWOT
po 2. części praktyki nauczycielskiej (sem. 5) - 8. konspektów zajęć lekcyjnych oraz 2. konspekty zajęć pozalekcyjnych, 
po 3. części praktyki nauczycielskiej (sem. 6) - 12. konspektów zajęć lekcyjnych oraz 4 konspekty zajęć pozalekcyjnych
 

FA (JB/ tok studiów 2019-2022)
po 1. części praktyki (sem. 5) 1. analiza SWOT
po 2. części praktyki (sem. 6) Przedłożenie próbek tłumaczeń wykonywanych podczas praktyki (min 1800 znaków ze spacjami wraz z tekstem źródłowym)Druk arkuszy obserwacyjnych
Analiza SWOT
Druk konspektu zajęć lekcyjnych
Druk konspektu zajęć pozalekcyjnych (wychowawczych/ opiekuńczo-wychowawczych) 
design by : LEMONPIXEL.pl